SUPONSOR US

您想赞助我们的研究吗?

我们非常感谢所有支持者的慷慨捐助,使我们能够通过购买最先进的设备和培训年轻的科研人员来资助和加速我们的研究。

如何捐赠

  • 以现金或支票捐款

         以现金或支票形式进行的捐赠可以直接通过此地址转交给CISTIB,支票的收款人为:

        *University of Leeds*

        亚历杭德罗 弗兰吉教授将在收到所有捐款后表示感谢。

       将捐款发送至

        CISTIB

        利兹大学

        EC Stoner Building

        Rm 8.05, Woodhouse Lane

        LS2 gJT

  • 通过礼品援助增加您的捐赠

        让您的捐款更进一步,无需任何额外费用!

        如果您是英国纳税人,您可以将您的捐款赠与,每捐赠1英镑,这会使您的捐赠价值增加25便士。

         如需更多信息,请发送电子邮件至contact@cistib.org